ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ มีนายสนิท  จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการได้รับเกียรติจากอำเภอขุนหาญเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ขออำเภอขุนหาญ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 นำโดยนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ นำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ตลอดวัน ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

แนะนำโรงเรียนบ้านหนองใหญ่2560แก้ไข1

อบรมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้กับผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 150 คน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไพร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทำบุญสังฆทาน บ.ซำสะโหมง

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะครู นักเรียน โรงรียนบ้านหนองใหญ่ ได้นำน้ำปานะร่วมบุญสังฆทาน ที่วัดบ้านซำสะโหมง
ทำสื่อการเรียนรู้

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 บูรณาการการเรียนการสอน จัดกลุ่มนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ร่วมกันทำสื่อเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องมาตราตัวสะกด และการอ่านคำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

กรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560  เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้แก่นักเรียน