ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้ปกครอง และเปิดชั้นเรียน ประจำปี 2557

วันที่ 16 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเปิดชั้นเรียน ได้ให้ผู้ปกครองเข้าใจรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนรับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้นต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 57

วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดน 224วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่ 11 มีนาคม 2558  นำนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 - ป.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานีเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2557